เปิดขุมทรัพย์ ‘กองทุนประกันสังคม’ เงิน 2 พันล้านล้านบาท ลงทุนในสินทรัพย์อะไรบ้าง เงินทดแทนลูกจ้างว่างงานมีกี่บาท

เปิดขุมทรัพย์ ‘กองทุนประกันสังคม’ เงิน 2 พันล้านล้านบาท ลงทุนในสินทรัพย์อะไรบ้าง เงินทดแทนลูกจ้างว่างงานมีกี่บาท
จากกรณีที่สังคมสงสัยว่านายจ้างและลูกจ้างผู้ประตนส่งเงินให้แก่ สำนักงานประกันสังคม จำนวนนับ ‘ล้านล้านบาท’ แล้วเหตุใดจึงจ่ายเงินทดแทนผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ไวรัสโควิด-19 ระบาด ล่าช้า ทางสำนักงานประกันสังคมจึงได้ออกมาเปิดเผยข้อเท็จจริงแก่ประชาชนแล้วดังนี้

วันที่ 3 พค 2563 นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคม ได้ชี้แจงโดยสรุปได้ดังนี้

เงินลงทุนกองทุนประกันสังคม ณ วันที่ 31 มี.ค.2563 มีจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,032,841 ล้านบาท โดยได้แบ่งเป็นเงินลงทุนใน หลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงกว่า 1.6 ล้านล้านบาท สัดส่วน 82% และ หลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องปานกลาง และสูง กว่า 3.6 แสนล้านบาท สัดส่วน 18%

# ประเภทกองทุน ประเภทการลงทุน จำนวน (ล้านบาท)
1 หลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง พันธบัตรรัฐบาล, พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน, หุ้นกู้บริษัทเอกชนที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ, หน่วยลงทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ เป็นต้น 1,671,176
2 หลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องปานกลาง และสูง หุ้นสามัญ, หน่วยลงทุนในหุ้นต่างประเทศ, หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, โครงสร้างพื้นฐาน, ทองคำ เป็นต้น 361,665
3 กองทุนสำรองสำหรับคนว่างงาน 160,000

 

การลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนต่าง ๆ จะอยู่ในกลุ่ม หลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องปานกลาง และสูง และต่อไปนี้ คือ 10 อันดับหุ้นที่กองทุนประกันสังคมถือครองอยู่

# ชื่อบริษัท/หุ้น จำนวน (ล้านบาท) สัดส่วนที่ถือในกองทุน
1 บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) 15,707 2.80%
2 บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) 13,000 4.07%
3 บมจ.ท่าอากาศยานไทย (AOT) 8,885 1.15%
4 บมจ.ซีพีออลล์ (CPALL) 8,006 1.39%
5 บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) 7,639 3.51%
6 บมจ.ธนาคารกรุงเทพ (BBL) 6,666 3.15%
7 บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา (CPN) 4,351 2.14%
8 บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) 3,702 14.84%
9 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF) 3,653 2.34%
10 บมจ. ผลิตไฟฟ้า (EGCO) 2,944 2.38%

 

การลงทุนเหล่านี้ อยู่ภายใต้ระเบียบของ คณะกรรมการประกันสังคม ที่กำหนดให้กองทุนจะต้องมีสัดส่วน หลักทรัพย์มั่นคง ไม่น้อยกว่า 60% ดังนั้นการลงทุนใน พันธบัตรรัฐบาล จะมีปริมาณที่สูงกว่าหลักทรัพย์ประเภทอื่น เนื่องจากเป็นการลงทุนที่มีความมั่นคงสูง และสร้างรายได้ที่สม่ำเสมอให้กับกองทุน

ประกันสังคม สำรองเงินสำหรับทดแทนลูกจ้างผู้ประกันตนเท่าไร

ส่วน กองทุนว่างงาน เป็นกองทุนที่สำรองเงินไว้สำหรับช่วยเหลือเยียวยา และทดแทนแก่ผู้ประกันตนเมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ อาทิ เหตการณ์ไวรัสโควิด-19 ระบาด ส่งผลให้ลูกจ้างถูกเลิกจ้างทั้งชั่วคราวและถาวรจนสูญเสียรายได้ เป็นต้น โดย กองทุนว่างงาน ได้สำรองเงินจำนวน 160,000 ล้านบาท

ส่วนจำนวนผู้จะมาใช้สิทธิทดแทนกรณี ว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัยจากเหตุการณ์ โควิด-19 คาดว่าจะมีประมาณ 1.2 ล้านคน หรือคิดเป็นจำนวนเงินที่ต้องจ่ายทดแทนประมาณ 20,000 – 30,000 ล้านบาท

หากพิจารณาจากตัวเลขของเงินใน กองทุนว่างงาน เทียบกับจำนวนผู้จะมาใช้สิทธิทดแทนฯ จึงเห็นว่ามีจำนวนเงินเพียงพอที่จะจ่ายให้แก่ลูกจ้างผู้ประกันตน โดยทางประกันสังคมเริ่มทยอยจ่ายเงินกรณีว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัยจากเหตุการณ์ โควิด-19 ให้ผู้ประกันตนกลุ่มแรกเมื่อวันจันทร์ที่ 20 เมย 2563 ที่ผ่านมา



สรุปภาพรวมการจ่ายเงินทดแทนจากประกันสังคม ไตรมาส 2 ปี 2563

 • ข้อมูลประกันสังคม ณ วันอาทิตย์ที่ 3 พค 2563 มีจำนวนผู้ประกันตนมายื่นขอใช้สิทธิจำนวน 1,177,841 ราย
 • ประกันสังคมสั่งจ่ายให้แก่ผู้ประกันตนไปแล้วทั้งสิ้น 426,358 ราย
 • อยู่ระหว่างดำเนินการ 243,974 ราย
 • อยู่ระหว่างติดตามนายจ้าง และสถานประกอบการ ประมาณ 50,000 เศษ ให้เข้ามารับรองสิทธิลูกจ้างจำนวน 507,509 ราย
 • ประมาณ 20% เป็นสถานประกอบการที่เปิดทำการปกติและจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง ประมาณการลูกจ้างจำนวนกว่า 100,000 คน
 • มีประมาณ 10% เป็นสถานประกอบการที่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างตามมาตรา 75 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ประมาณการลูกจ้างจำนวนกว่า 200,000 คน
 • คงเหลือจำนวนลูกจ้างที่คาดว่าจะมีคุณสมบัติครบถ้วน โดยทางประกันสังคมกำลังเร่งให้นายจ้างดำเนินการรับรอง สั่งจ่ายในกลุ่มนี้อีกกว่า 200,000 ราย

สรุปเงื่อนไขรับเงินทดแทนการว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัย เหตุการณ์โควิด-19

คนทำงานผู้ประกันตนที่ ลงทะเบียนว่างงานกับทางประกันสังคมผ่านทางออนไลน์ จะมีโอกาสได้รับเงินเยียวยาในกรณีที่เป็น ผู้ว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัย โดยคำว่า เหตุสุดวิสัย ในกรณีนี้มี 3 ความหมายหลัก ๆ ดังต่อไปนี้

 • นายจ้างหยุดกิจการชั่วคราว เนื่องจากมีลูกจ้างสุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19 ทำให้ไม่สามารถทำงานตามปกติได้
 • หน่วยงานภาครัฐสั่งหยุดกิจการชั่วคราว เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19
 • นายจ้างไม่ให้ทำงาน โดยให้ลูกจ้างกักตัวดูอาการ 14 วัน เนื่องจากสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด 19

5 สาเหตุหลัก ๆ ที่จะไม่ได้รับเงินทดแทนจากประกันสังคม

 • ลูกจ้างยังทำงานอยู่ แต่ถูกปรับลดเงินเดือน จะถือว่าลูกจ้างยังไม่ได้ว่างงาน
 • ลูกจ้างยินยอมลางานโดยไม่รับค่าจ้าง (Leave without Pay)
 • สถานประกอบการหยุดชั่วคราว ลูกจ้างไม่ต้องมาทำงาน แต่นายจ้างยังคงจ่ายเงินให้ลูกจ้างอยู่ ไม่ว่าจะเป็นจำนวนเท่าไรก็ตาม
 • นายจ้างหยุดงานชั่วคราวเนื่องจากผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ ไม่ได้ถูกสั่งปิดโดยรัฐ กรณีนี้ลูกจ้างรับเงินจากประกันสังคมไม่ได้ เพราะไม่ถือเป็นการเลิกจ้าง แต่นายจ้างต้องจ่ายเงินให้ลูกจ้าง 75% ของค่าจ้างตามกฎหมายแรงงาน
 • นายจ้างยังดำเนินกิจการอยู่

อ่านรายละเอียดเต็ม ๆ เกี่ยวกับ เงื่อนไขและวิธีขอรับสิทธิเงินทดแทนว่างงานช่วง โควิด-19 ที่นี่ 



128 Replies to “เปิดขุมทรัพย์ ‘กองทุนประกันสังคม’ เงิน 2 พันล้านล้านบาท ลงทุนในสินทรัพย์อะไรบ้าง เงินทดแทนลูกจ้างว่างงานมีกี่บาท”

 1. After looking at a few of the blog posts on your web page, I seriously like your way of blogging. I added it to my bookmark webpage list and will be checking back soon. Take a look at my web site as well and let me know how you feel.|

 2. Thanks a bunch for sharing this with all of us you really recognize what you’re talking about! Bookmarked. Please also discuss with my site =). We may have a link change agreement among us|

 3. Great article! That is the kind of info that are supposed to be shared across the internet. Shame on the seek engines for not positioning this post higher! Come on over and seek advice from my web site . Thank you =)|

 4. Whoah this blog is fantastic i like studying your articles. Stay up the good paintings! You realize, lots of persons are hunting round for this information, you could aid them greatly.

 5. Ahaa, its nice discussion on the topic of this post at this place at this website, I have read all that,
  so at this time me also commenting at this place.

 6. I’ve been browsing online greater than three hours lately, yet I never discovered any attention-grabbing article like yours.

  It is pretty value sufficient for me. In my opinion, if all website owners and bloggers made just right content as you probably did, the web can be a lot more useful than ever before.

 7. It’s appropriate time to make some plans for the future and it’s time to be happy.
  I’ve read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or
  tips. Perhaps you can write next articles referring to
  this article. I wish to read even more things about it!

 8. It’s perfect time to make a few plans for the long run and it is time to be happy.
  I’ve read this submit and if I could I want
  to suggest you few attention-grabbing issues or tips. Perhaps you could write subsequent articles referring to
  this article. I wish to learn even more issues about it!

 9. Wonderful goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you’re just too wonderful.
  I actually like what you’ve acquired here, certainly like what you’re stating and the way in which you say
  it. You make it enjoyable and you still care for to keep it smart.
  I can not wait to read much more from you. This is really a
  terrific site.

 10. Hi there! This post could not be written any better!
  Looking at this post reminds me of my previous roommate!
  He always kept preaching about this. I’ll send this post to him.
  Fairly certain he’ll have a great read. I appreciate
  you for sharing!

 11. I have been browsing online greater than 3 hours these days, yet I never discovered any interesting article like
  yours. It’s pretty value sufficient for me. Personally, if all website owners and bloggers made excellent content
  material as you probably did, the net might be much more useful than ever before.

 12. Pingback: montana viagra
 13. It is perfect time to make a few plans for the longer term and it is time to be happy.
  I’ve learn this post and if I may I want to counsel you few fascinating issues or suggestions.
  Maybe you could write subsequent articles regarding this article.
  I desire to learn even more things about
  it!

 14. I’ll immediately clutch your rss feed as I can’t in finding your email
  subscription link or newsletter service. Do you’ve any?

  Kindly let me recognise so that I could subscribe.
  Thanks.

 15. It’s a pity you don’t have a donate button! I’d without a doubt donate to this brilliant blog! I guess for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to brand new updates and will share this blog with my Facebook group. Chat soon!|

 16. I’ve been browsing on-line greater than three hours today, yet I
  by no means found any interesting article like yours. It is pretty price enough for me.
  In my opinion, if all site owners and bloggers
  made just right content material as you did, the web will
  probably be a lot more helpful than ever before.

 17. Pingback: amoxicillin clav
 18. Pingback: zithromax 500
 19. I had been honored to obtain a call coming from a friend immediately he found out the important tips shared in your site. Browsing your blog post is a real wonderful experience. Thank you for considering readers much like me, and I wish you the best of success as being a professional in this field.

 20. Pingback: duloxetine dosage
 21. Hi! I’ve been reading your website for a while now and finally got
  the bravery to go ahead and give you a shout out from Lubbock
  Tx! Just wanted to say keep up the excellent work!

 22. I was very happy to uncover this great site. I wanted to thank you for ones time just for this fantastic read!! I definitely liked every little bit of it and I have you saved to fav to see new stuff on your website. Samantha Nat Jerroll

 23. Peter. Thank you for your incredible enthusiasm. Seriously, you are always emitting this glow of joy. It was so great to finally meet after all these years and can say the feelings were mutual. Nicolina Filmer Reger

 24. Somebody essentially lend a hand to make significantly articles I might state. That is the very first time I frequented your website page and so far? I amazed with the research you made to make this particular submit incredible. Excellent job! Lorilee Boone Redman

 25. I do enjoy the way you have presented this specific difficulty plus it does indeed present me personally a lot of fodder for consideration. Nonetheless, from what precisely I have experienced, I only hope as the actual reviews pack on that men and women remain on issue and not embark on a soap box regarding some other news du jour. All the same, thank you for this fantastic point and even though I do not necessarily concur with it in totality, I regard your perspective. Iormina Simeon Schott

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *