วิธีลงทะเบียน รับเงินว่างงานประกันสังคมออนไลน์ และวิธีคำนวณอัตราเงินทดแทน กรณีว่างงานเหตุสุดวิสัย และผู้รับผลกระทบจากโควิด-19


สืบเนื่องจาก สํานักงานประกันสังคม ให้สิทธิคนทำงานที่เป็นผู้ประกันตนกับทางประกันสังคม มาตรา 33 สามารถ ลงทะเบียนคนว่างงาน กับประสังคมผ่านทางออนไลน์ เพื่อขอรับเงินทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยจากผลกระทบเหตุการณ์ ไวรัสโควิด-19 ระบาด

และต่อไปนี้ คือ สรุปรายละเอียดทั้งหมดที่ผู้ประกันตนต้องรู้ หรืออาจสงสัย ไม่ว่าจะเป็น ลงทะเบียนที่ไหน รับสิทธิเมื่อไร ไม่ได้รับสิทธิเพราะอะไร และวิธีคำนวณอัตราเงินทดแทนว่าจะได้รับเท่า เป็นต้น ฯลฯ โดยแบ่งเป็น 3 หมวดใหญ่ดังนี้:

 • หมวด เงื่อนไขการลงทะเบียนว่างงานประกันสังคม
 • หมวด วิธีคำนวณเงินว่างงานประกันสังคม
 • หมวด วิธีขอทบทวนสิทธิประกันสังคม (ใส่ข้อมูลผิด, ไม่พบข้อมูล, ฯลฯ)

ไปเริ่มกันเลย!

หมวด เงื่อนไขการลงทะเบียนว่างงานประกันสังคม

คนทำงานผู้ประกันตนที่ ลงทะเบียนว่างงานกับทางประกันสังคมผ่านทางออนไลน์ จะมีโอกาสได้รับเงินเยียวยาในกรณีที่เป็น ผู้ว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัย โดยคำว่า เหตุสุดวิสัย ในกรณีนี้มี 3 ความหมายหลัก ๆ ดังต่อไปนี้:

 • นายจ้างหยุดกิจการชั่วคราว เนื่องจากมีลูกจ้างสุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19 ทำให้ไม่สามารถทำงานตามปกติได้
 • หน่วยงานภาครัฐสั่งหยุดกิจการชั่วคราว เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19
 • นายจ้างไม่ให้ทำงาน โดยให้ลูกจ้างกักตัวดูอาการ 14 วัน เนื่องจากสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด 19
  เหตุสุดวิสัยแบบไหนที่จะไม่ได้รับเงินทดแทนจากประกันสังคม

ต่อไปนี้เป็น 5 สาเหตุหลัก ๆ ที่จะไม่ได้รับเงินทดแทนจากประกันสังคม

 • ลูกจ้างยังทำงานอยู่ แต่ถูกปรับลดเงินเดือน จะถือว่าลูกจ้างยังไม่ได้ว่างงาน
 • ลูกจ้างยินยอมลางานโดยไม่รับค่าจ้าง (Leave without Pay)
 • สถานประกอบการหยุดชั่วคราว ลูกจ้างไม่ต้องมาทำงาน แต่นายจ้างยังคงจ่ายเงินให้ลูกจ้างอยู่ ไม่ว่าจะเป็นจำนวนเท่าไรก็ตาม
 • นายจ้างหยุดงานชั่วคราวเนื่องจากผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ ไม่ได้ถูกสั่งปิดโดยรัฐ กรณีนี้ลูกจ้างรับเงินจากประกันสังคมไม่ได้ เพราะไม่ถือเป็นการเลิกจ้าง แต่นายจ้างต้องจ่ายเงินให้ลูกจ้าง 75% ของค่าจ้างตามกฎหมายแรงงาน
 • นายจ้างยังดำเนินกิจการอยู่

ลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมจากเหตุสุดวิสัยที่ไหน?

กรอกแบบฟอร์มขอรับประโยชน์ หัวข้อ ‘กรณีว่างงาน (สำหรับลูกจ้าง/ผู้ประกันตน)’ อ่านวิธีทำแบบ Step-by-step ที่นี่  

นายจ้างต้องกรอกแบบฟอร์มยืนยันการหยุดงานของลูกจ้างด้วย ที่นี่

หากไม่สะดวกกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ที่นี่

กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนแล้วส่งทางไปรษณีย์ หรืออีเมล หรือแฟกซ์ไปยังสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่

ผู้ประกันตนจะต้องลงทะเบียนว่างงานภายในระยะเวลาเท่าไร

ผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ โควิด-19 และเข้าเงื่อนไขที่จะได้รับสิทธิ สามารถลงทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกับทางประกันสังคมได้ภายในเวลา 2 ปี นับแต่วันที่มีสิทธิ์

ใครลงทะเบียนรับเงินทดแทนว่างงาน ‘ด้วยเหตุสุดวิสัย’ ได้?

 • ผู้มีสิทธิลงทะเบียนกับ ประกันสังคม เพื่อขอรับเงินทดแทนว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัยจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
 • เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33
 • ส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • ส่งเงินสมทบภายใน 15 เดือน ก่อนการว่างงาน หรือถูกรัฐสั่งให้กักตัว
 • หากส่งเงินสมทบไม่ครบ 6 เดือน จะไม่สามารถรับเงินทดแทนได้

ประกันสังคม มาตรา 39 และ 40 ลงทะเบียนรับเงินว่างงานได้หรือไม่

ไม่ได้ เนื่องจากประกันสังคม มาตรา 39 และ 40 ไม่คุ้มครองกรณีว่างงานเหมือนประกันสังคม มาตรา 33 โดยประกันสังคม มาตรา 39 และ 40 จะคุ้มครองกรณีต่อไปนี้เท่านั้น

มาตรา 39 คุ้มครอง 6 กรณี ได้แก่ เจ็บป่วย, ทุพพลภาพ, คลอดบุตร, สงเคราะห์บุตร, ชราภาพ และเสียชีวิต

มาตรา 40 ขึ้นอยู่กับทางเลือก มี 3 ทางเลือก ได้แก่

ทางเลือกที่ 1 คุ้มครอง 3 กรณี คือ เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อทุพพลภาพ และเงินค่าทำศพ

ทางเลือกที่ 2 คุ้มครอง 4 กรณี คือ เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อทุพพลภาพ เงินค่าทำศพ และเงินบำเหน็จชราภาพ

ทางเลือกที่ 3 คุ้มครอง 5 กรณี คือ เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อทุพพลภาพ เงินค่าทำศพ เงินบำเหน็จชราภาพ และเงินสงเคราะห์บุตรหมวด วิธีคำนวณเงินว่างงานประกันสังคม

วิธีคำนวณเงินทดแทนว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัย

ผู้ประกันตนจะได้รับเงิน 62% ของค่าจ้างเฉลี่ยรายวัน ตลอดระยะเวลาที่นายจ้างหยุดประกอบกิจการ แต่ไม่เกิน 90 วัน โดยคิดจากฐานค่าจ้างไม่เกิน 15,000 บาท ต่อเดือน โดย ค่าจ้างเฉลี่ยรายวัน จะคำนวณจากค่าจ้าง 3 เดือน ภายใน 15 เดือน

ในกรณีที่แต่ละเดือนได้รับค่าจ้างไม่เท่ากัน จะใช้วิธีนำค่าจ้าง 3 เดือนล่าสุดมารวมกันและ หาร 90 วัน เพื่อหาค่าจ้างเฉลี่ยรายวัน

ตัวอย่างวิธีคำนวณ

 • นาย ก. รับค่าจ้าง 3 เดือนล่าสุดจำนวน 9,000 บาท, 9,500 บาท, และ 10,300 บาท ตามลำดับ รวมเป็นเงิน 28,800 บาท หรือ เฉลี่ยวันละ 320 บาท
 • นาย ก. จะได้เงินทดแทน 62% ของ 320 บาท เท่ากับวันละ 198.40 บาท ตลอดระยะเวลาที่นานจ้างหยุดประกอบกิจการ แต่ไม่เกิน 90 วัน
 • สำหรับผู้ที่มี เงินเดือนเท่ากันทุกเดือน แต่ไม่เกิน 15,000 บาท ต่อเดือน ให้นำจำนวนเงินเดือนรวม 3 เดือนและหาร 90 วัน เพื่อหาค่าเฉลี่ยรายได้ต่อวัน และนำจำนวนรายได้ต่อวันไปคูณกับ 62%
 • และกรณีผู้มีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป จะได้เงินทดแทนอัตราเดียวกัน คือ วันละ 310 บาท ตลอดระยะเวลาที่นายจ้างหยุดประกอบกิจการ แต่ไม่เกิน 90 วัน

ประกันสังคมมีหลักคิดการจ่ายเงินทดแทนอย่างไร จ่ายกี่บาท จ่ายกี่วัน

ประกันสังคมจะคำนวณเงินทดแทนเป็นรายวัน และจ่ายตามจำนวนวันที่ผู้ประกันตนแจ้งหยุดงานไว้ตอนลงทะเบียน ได้แก่ วันที่เริ่มหยุดงานจนถึงวันที่สิ้นสุดการหยุดงาน ซึ่งนายจ้างจะต้องลงวันที่ให้ตรงกับลูกจ้างด้วย

ตัวอย่าง

 • ผู้ประกันตนมีค่าจ้าง 9,600 บาท ต่อเดือน เฉลี่ย 320 บาทต่อวัน รับเงินทดแทนวันละ 320 บาท
 • ผู้ประกันตนลงทะเบียนว่าหยุดงาน 60 วัน จะได้รับเงินทดแทน 320 บาท x 60 วัน เท่ากับรวม 19,200 บาท
 • ประกันสังคมจะทยอยจ่ายตามรอบการจ่ายเงินของส่วนกลางซึ่งอาจมีจำนวนไม่เท่ากันในแต่ละรอบ แต่เบ็ดเสร็จแล้วจะได้ครบ 19,200 บาท ในที่สุด
 • แต่ในกรณีที่รัฐยังไม่อนุญาตให้สถานประกอบการเปิดทำการ สามารถลงทะเบียนยื่นเรื่องการว่างงานได้อีกครั้ง โดยครั้งนี้จะได้รับเงินไม่เกิน 30 วัน เพราะการรับเงินทดแทนการว่างงานจะได้สูงสุดไม่เกิน 90 วัน

เหตุใด พนักงาน 2 คน มีเงินเดือนเท่ากัน แต่ได้รับเงินไม่เท่ากัน

มี 2 สาเหตุหลัก ๆ ได้แก่

1. คนใดคนหนึ่งอาจมีรายได้อื่น ๆ นอกเหนือจากฐานเงินเดือน อาทิ ค่าคอมมิชชั่น เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน ฯลฯ อันส่งผลให้รายได้รวมสูงกว่า และส่งเงินสมทบมากกว่า

2. วันที่ยื่นเรื่อง และวันที่วินิจฉัยไม่เท่ากัน ทำให้เกิดการคาบเกี่ยวระหว่างรอบคำนวณเงินรายวัน และรอบการจ่ายเงินออกของทางประกันสังคม แต่ที่สุดแล้ว ยอดรวมจะได้เท่ากับสิทธิที่จะต้องได้รับในที่สุด

เหตุใด ผู้ประกันตนที่เข้าข่ายได้รับสิทธิ แต่ไม่ได้รับการพิจารณาเสียที

กรณีมีคุณสมบัติที่น่าจะได้รับสิทธิเงินทดแทนประกันสังคมจากเหตสุดวิสัยจริง ๆ และลงทะเบียนไปแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติเงินเสียที อาจเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้

 • มีผู้ลงทะเบียนจำนวนมากส่งผลให้การตรวจสอบข้อมูลของเจ้าหน้าที่ล่าช้า
 • นายจ้างยังไม่กรอกแบบฟอร์มยืนยันการหยุดงานของลูกจ้าง หากนายจ้างยังไม่ลงทะเบียนรับรองการหยุดงานจากเหตุสุดวิสัยของลูกจ้าง ลูกจ้างก็จะยังไม่สามารถรับเงินชดเชยได้
 • ลูกจ้างและนายจ้างแจ้งข้อมูลไม่ตรงกัน หรือแจ้งข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ระบุสาเหตุการว่างงานไม่ถูกต้อง, พิมพ์ชื่อ, พิมพ์เลขบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง ส่งผลให้การตรวจสอบ และพิจารณาอนุมัติมีความล่าช้าได้เช่นกัน

วิธีตรวจสอบว่าได้รับการอนุมัติเงินทดแทนหรือไม่?

ผู้ประกันตนจะได้รับข้อความแจ้งผลการอนุมัติทางอีเมลที่กรอกไว้ในระบบ e-form หรือ สามารถเช็กยอดเงินที่จะได้รับ และวันที่อนุมัติสิทธิ์ได้ตามช่องทางต่าง ๆ ของประกันสังคม ได้แก่

1. แอปพลิเคชั่น SSO Connect เลือกหัวข้อ ‘การเบิกสิทธิประโยชน์’

2. เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม ลงทะเบียน หรือ ล็อกอินเมนู ผู้ประกันตน และตรวจสอบสถานะที่หัวข้อ ‘การใช้สิทธิประโยชน์ทดแทน’

3. ติดต่อสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่และ/จังหวัดที่ผู้ประกันตนได้ยื่นเรื่องไว้ โดย เช็กข้อมูลประกันสังคมพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ที่นี่

หมวด วิธีขอทบทวนสิทธิประกันสังคม

เหตุใด ผลการตรวจสอบจึงรายงานว่า ‘ไม่พบข้อมูล’

เมื่อลงทะเบียนขอรับเงินทดแทนว่างงานจากเหตุสุดวิสัยแล้วเสร็จ ต่อมาเมื่อเข้าตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ประกันสังคม หรือทางแอปพลิเคชั่น SSO Connect แต่กลับปรากฏสถานะ ‘ไม่พบข้อมูล’ หรือ ไม่ปรากฏวันจ่ายเงิน แปลว่าเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลระหว่างลูกจ้างและนายจ้างแจ้ง ดังนี้

1. นายจ้าง และลูกจ้าง แจ้งข้อมูลคนละช่องทาง อาทิ ลูกจ้างแจ้งข้อมูลผ่านแฟกซ์, อีเมล์, หรือไลน์ของสำนักงานประกันสังคม แต่นายจ้างแจ้งข้อมูลผ่านระบบ e-form ในเว็บไซต์

2. นายจ้าง และลูกจ้าง แจ้งข้อมูลคนละช่อง และคนละพื้นที่ อาทิ ลูกจ้างแจ้งข้อมูลผ่านระบบ e-form ในเว็บไซต์ ระบุ สำนักงานประกันสังคมพื้นที่ 2 แต่นายจ้างแจ้งข้อมูลผ่านแฟกซ์, อีเมล์ม ไลน์ของสำนักงานประกันสังคม ระบุ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตรัง

3. นายจ้างและลูกจ้างแจ้งข้อมูลไม่ตรงกัน อาทิ ลูกจ้างแจ้งสาเหตุว่างงานเพราะรัฐสั่งปิด แต่นายจ้างแจ้งสาเหตุว่าปิดกิจการเอง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ

เหล่านี้เป็นสาเหตุให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาพิจารณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จก่อน

วิธีปฏิบัติเมื่อกรอกข้อมูลในระบบ e-form ผิดพลาด

หากกรอกข้อมูลผิดจะไม่สามารถแก้ไขได้ ผู้ประกันตนจะต้องกรอกข้อมูลที่ถูกต้องและกดส่งใหม่ โดยทางสำนักงานประกันสังคมจะใช้ข้อมูลล่าสุดที่กรอกเข้ามา และหากมีเอกสารเจ้าหน้าที่ต้องการเอกสารใด ๆ เพิ่มเติม เจ้าหน้าที่จะแจ้งไปยังผู้ประกันตน

หากยื่นเอกสารที่สำนักงานประกันสังคมแล้ว จะต้องกลับไปกรอก e-form หรือไม่

หากผู้ประกันตนยื่นเอกสารที่สำนักงานประกันสังคมแล้ว หรือแม้แต่ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ แฟกซ์ หรือ อีเมล์ ก็ถือว่าการยื่นของลงทะเบียนรับเงินทดแทนว่างงานในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ ไม่ต้อง กลับไปกรอก e-form ซ้ำอีก และหากมีเอกสารเจ้าหน้าที่ต้องการเอกสารใด ๆ เพิ่มเติม เจ้าหน้าที่จะแจ้งไปยังผู้ประกันตน

ช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม

สายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

ศูนย์ปฏิบัติการรองรับสถานการณ์โควิด 19 สำนักงานประกันสังคม โทร. 029562513-4 (ในวัน-เวลาราชการ)

สำนักงานประกันสังคมที่ยื่นเรื่องไว้

เฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

Live Chat ประกันสังคม

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดขั้นตอนลงทะเบียน ประกันสังคม มาตรา 33 รับเงิน 8,000 บาท จากประกันสังคม 
ประกันสังคมตอบ 16 คำถามผู้ประกันตน ที่ถูกถามบ่อยที่สุดในช่วงวิกฤต โควิด-1984 Replies to “วิธีลงทะเบียน รับเงินว่างงานประกันสังคมออนไลน์ และวิธีคำนวณอัตราเงินทดแทน กรณีว่างงานเหตุสุดวิสัย และผู้รับผลกระทบจากโควิด-19”

 1. Hi there! This post couldn’t be written much better! Going through this article reminds me of my previous roommate! He continually kept preaching about this. I’ll send this post to him. Pretty sure he’ll have a great read. Many thanks for sharing!|

 2. I am speechless. This is often a exceptional weblog and incredibly participating too. Excellent paintings! That is not in reality a lot via a great beginner article writer like me, even so it’s all I could just say right after scuba diving in your articles. Great grammar as well as vocabulary. Will no longer like some other blogs. An individual actually determine what a person?re also talking about too. Lots which you helped me want to explore more. Your weblog has turned into a stepping-stone for me, my friend.

 3. Hi there! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be ok. I’m undoubtedly enjoying your blog and look forward to new updates.|

 4. Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it’s really informative. I’m gonna watch out for brussels. I will be grateful if you continue this in future. Many people will be benefited from your writing. Cheers!|

 5. Hello there, You have done an incredible job. I will definitely digg it and personally recommend to my friends. I’m confident they’ll be benefited from this web site.|

 6. When I originally commented I clicked the -Notify me when new surveys are added- checkbox now if a comment is added I receive four emails sticking with the same comment. Will there be however it is possible to eliminate me from that service? Thanks!

 7. I’m amazed, I have to admit. Rarely do I come across a blog that’s both
  educative and amusing, and without a doubt, you’ve hit the
  nail on the head. The problem is an issue that
  not enough folks are speaking intelligently about.
  I am very happy that I came across this in my search for something
  regarding this.

 8. The other day, while I was at work, my cousin stole my iPad and tested to see if it can survive
  a 25 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is
  now destroyed and she has 83 views. I know this is completely off topic but I had to share it with someone!

 9. I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was curious what
  all is needed to get setup? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
  I’m not very internet savvy so I’m not 100% positive.
  Any tips or advice would be greatly appreciated.
  Appreciate it

 10. Thanks for finally writing about > วิธีลงทะเบียน รับเงินว่างงานประกันสังคมออนไลน์ และวิธีคำนวณอัตราเงินทดแทน กรณีว่างงานเหตุสุดวิสัย และผู้รับผลกระทบจากโควิด-19 – CEO Channels < Liked it!

 11. I do believe all of the ideas you have presented on your post.
  They are very convincing and will definitely work. Still, the posts are too
  brief for newbies. May just you please extend them a little from subsequent time?
  Thanks for the post.

 12. constantly i used to read smaller posts which also clear their motive, and that is also happening with this piece of writing which I am reading at this time. Rubina Geri Clarey

 13. Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you writing this post and also the rest of the site is also really good. Marjory Phillipp Mechling Danika Lyn Carla

 14. Undeniably believe that which you stated. Your favorite justification seemed to
  be on the web the simplest thing to be aware of. I say
  to you, I definitely get annoyed while people consider worries that they plainly do not know about.
  You managed to hit the nail upon the top and also defined out
  the whole thing without having side-effects , people can take a
  signal. Will likely be back to get more. Thanks

 15. I was recommended this website through my
  cousin. I am not positive whether or not this submit is
  written by him as nobody else recognise such precise approximately my trouble.
  You’re incredible! Thank you!

 16. Pingback: car buyers houston

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *