EEC คืออะไร? เจาะลึกยุทธศาสตร์ผลักดัน SMEs, Entrepreneur และ Startup ไทยให้โตไปกับพื้นที่ ‘ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ’

ภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดยุทศาสตร์สำคัญทางเศรษฐกิจ เพราะเชื่อมต่อกับ จีน อินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไปจนถึงเกาหลี และญี่ปุ่น ประชากรรวมกันมากกว่า 3.5 พันล้านคน หรือเรียกกว่ารวมคนครึ่งโลกเอาไว้ที่นี่ ก่อเกิด GDP เป็นสัดส่วนกว่า 32% ของทั้งโลก และนับว่าโชคดียิ่งที่ ประเทศไทย เป็นหนึ่งในประเทศที่ตั้งอยู่ในตำแหน่งสำคัญทางเศรษฐกิจแห่งนี้ อาณาเขตตอนกลางและตอนใต้ติดทะเล ส่วนตอนบนเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านและผ่านไปยังจีนแผ่นดินใหญ่ได้อีกด้วย

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC (Eastern Economic Corridor) จึงเล็งเห็นโอกาสและศักยภาพทางเศรษฐกิจอันไพศาลนี้ และมีเป้าหมายที่จะยกระดับธุรกิจในประเทศไทยให้กลายเป็นเขตเศรษฐกิจระดับโลก

EEC คืออะไร และจะทำอะไร?

EEC คืออะไร?… EEC ย่อมาจาก Eastern Economic Corridor หรือชื่อภาษาไทยเรียกว่า โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการพัฒนาเชิงพื้นที่ ที่ต่อยอดความสำเร็จมาจาก แผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ Eastern Seaboard ซึ่งดำเนินมาตลอดกว่า 30 ปีที่ผ่านมา

โดยในครั้งนี้สำนักงานเพื่อการพัฒนา ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ) มีเป้าหมายหลักในการเติมเต็มภาพรวมในการส่งเสริม การลงทุนซึ่งจะเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและทำให้ เศรษฐกิจของไทยเติบโตได้ในระยะยาว โดยในระยะแรกจะเป็นการยกระดับพื้นที่ในเขต 3 จังหวัดคือ ชลบุรี, ระยอง, และ ฉะเชิงเทรา

ซึ่งทั้ง 3 พื้นที่ดังกล่าวเดิมเป็นกลุ่มเขตอุตสาหกรรมสำคัญอันดับต้น ๆ ของประเทศอยู่แล้ว อุดมไปด้วยโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีสนามบิน รวมถึงมีท่าเรือที่มีตู้สินค้าผ่านมากที่สุดเป็นอันดับที่ 22 ของโลก EEC จึงเล็งพัฒนาต่อยอดจากพื้นที่มีมีความพร้อมสูงสุดให้เป็นพื้นที่นำร่องเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ผ่านการบริหารจัดการในการกำกับดูแลของ คณะกรรมการนโยบายพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

โครงการนำร่องของ EEC มีอะไรบ้าง?

EEC จะมีส่วนในการพัฒนาเมืองและแหล่งท่องเที่ยวให้พร้อมในการอยู่อาศัย พักผ่อน และประกอบธุรกิจ มีสิ่งอำนวยความสะดวก มีความทันสมัย และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนในพื้นที่เดิมและผู้ที่จะเข้ามาลงทุนใหม่ ภายใต้การลงทุนร่วมภาครัฐและเอกชน ด้วยวงเงินประมาณ 1.5 ล้านล้านบาท

โครงการโดยสังเขปจากการรายงานของเว็บไซต์ ลงทุนแมน

พัฒนาสนามบินอู่ตะเภาให้เป็นสนามบินนานาชาติหลักแห่งที่ 3 ของไทย 200,000 ล้านบาท

 • สร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง สุวรรณภูมิ อู่ตะเภา) 158,000 ล้านบาท
 • รถไฟทางคู่เชื่อมแหล่งอุตสาหกรรมกับท่าเรือ 64,300 ล้านบาท
 • พัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง 88,000 ล้านบาท
 • พัฒนาท่าเรือมาบตาพุด 10,150 ล้านบาท
 • ก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์ 3 เส้นทาง 35,300 ล้านบาท
 • พัฒนาเมืองในจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา 400,000 ล้านบาท
 • ลงทุนด้านการท่องเที่ยว 200,000 ล้านบาท
 • พัฒนาเขตนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและลงทุนกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 500,000 ล้านบาท

ที่มา: เว็บไซต์ลงทุนแมน ตอน โอกาสธุรกิจจาก EEC

จะเห็นว่าการพัฒนาหลัก ๆ จะเป็นเรื่องโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมโยงการคมนาคมให้สะดวก และมีประสิทธิภาพสามารถรองรับการสัญจร (Traffic) ไม่ว่าจะจากการท่องเที่ยว และจากการประกอบธุรกิจต่าง ๆ ให้หมุนเวียนดี

10 กลุ่มอุตสาหกรรมที่จะได้รับประโยชน์จาก EEC เป็นอันดับต้น ๆ

การยกระดับพื้นที่เศรษฐกิจครั้งนี้จะก่อเกิดโอกาสให้กับธุรกิจมากมายตั้งแต่ต้นน้ำอย่าง Manufacturer หรือ ผู้ผลิต ไปสู่ผู้ค้าขายอย่าง SMEs, Traders/ Dealers/ Suppliers และยังรวมไปถึงธุรกิจของคนรุ่นใหม่อย่าง Startup ก็อยู่ในสายตามของ EEC เช่นกัน โดยคุณ พลวุฒิ สงสกุล ผู้สื่อข่าวประจำสำนักข่าว เว็บไซต์ The Standard ได้ทำการวิเคราะห์และจำแนกประเภทอุตสาหกรรมที่จะได้รับผลดีจากโครงการนี้ ดังต่อไปนี้ 

กลุ่มอุตสาหกรรมดั้งเดิม 5 กลุ่ม

 • อุตสาหกรรมยานยนต์ (Next-Generation Automotive) สนับสนุนการพัฒนาเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า
 • อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Intelligent Electronics) การผลิตระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในยานยนต์ อุปกรณ์โทรคมนาคม รวมถึงการออกแบบที่อยู่อาศัยอัจฉริยะ ซึ่งเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 • การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพระดับสูง (Advance Agriculture and Biotechnology) เทคโนโลยีการเกษตรขั้นสูงที่มีการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยและการลงทุนทางเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์
 • อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food Processing) การวิจัยและผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่ใช้โปรตีนทางเลือก เช่น โปรตีนเกษตร
 • อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Tourism) จัดระเบียบและส่งเสริมกิจกรรมหลากหลายตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ สนับสนุนธุรกิจการฟื้นฟูทางการแพทย์และศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ ส่งเสริมศูนย์การแสดงสินค้าและนิทรรศการระดับนานาชาติ

กลุ่มอุตสาหกรรมสมัยใหม่ 5 กลุ่ม

 • หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรมและชีวิตประจำวัน (Advance Robotics) เช่น หุ่นยนต์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อาทิ การดำน้ำและการแพทย์
 • อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) การพัฒนาศูนย์ซ่อมอากาศยานและฝึกอบรม ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางทางการบินของเอเชีย
 • อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) มีโรงพยาบาลที่ทันสมัย การลงทุนในการผลิตยา อุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงการรักษาโรคทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต/สมาร์ทโฟน
 • อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemical) ตั้งเป้าใช้จุดแข็งด้านการเกษตรใหญ่ที่สุดในอาเซียน พัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ เช่น ใช้ไบโอพลาสติกในการหีบห่อเพื่อการส่งออก
 • อุตสาหกรรมดิจิทัล เช่น E-commerce, Digital Content, Data Center, Cloud Computing

ที่มา: เว็บไซต์ The Standard ตอน รู้จัก ‘อีอีซี’ โครงการความหวังเศรษฐกิจไทย 1.5 ล้านล้านบาท ภาคต่อของ ‘อีสเทิร์นซีบอร์ด’ ยุคป๋าเปรม

โครงการในภาพรวม

EEC กับ สิทธิประโยชน์ทางภาษี

EEC ถือเป็นเขตส่งเสริมการลงทุน และผู้ประกอบการที่ลงทุนในเขตเศรษฐกิจการลงทุนพิเศษแห่งนี้จะได้รับสิทธิพิเศษจาก คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ได้แก่

 • เพิ่มสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เป็นระยะเวลาอีก 5 ปี จากสิทธิประโยชน์เดิมของบีโอไอ
 • ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะ 15 ปี (ตามกฎหมายว่าด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย) นอกจากนี้ยังได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจาก กระทรวงการคลัง ซึ่งได้เพิ่มสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดถึง 17% สำหรับผู้บริหาร นักลงทุน และผู้เชี่ยวชาญ ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือการเป็นสำนักงานใหญ่เขตภูมิภาค และการลงทุนระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่ EEC

Alibaba แสดงความสนใจ EEC

อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและประธานคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อเมื่อปี 2017 โดยประมาณหนึ่งว่ามีนักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ EEC และหนึ่งในนั้น คือ Alibaba ยักษ์ใหญ่แห่งวงการ E-Commerce โดยผู้บริหารผู้มีอำนาจแทนได้หารือกับผู้เกี่ยวข้องฝั่ง EEC ภายใต้ชื่อโครงการ ‘Fifth Generation E-Commerce Park’ เพื่อเข้าร่วมเป็นศูนย์กลางการผลิต การค้า การขนส่ง และการอบรมความรู้ด้าน E-Commerce ในพื้นที่

สรุป

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC (Eastern Economic Corridor) เป็นโครงการใหญ่ที่น่าจับตามอง เมื่อทุกอย่างดำเนินไปตามแผนงาน จะสร้างแรงสั่นสะเทือนเชิงบวกทางเศรษฐกิจและนี่อาจทำให้ประเทศไทยกลับมาคึกคักในฐานะหนึ่งศูนย์กลางธุรกิจสำคัญแห่งเอเชีย

3,081 Replies to “EEC คืออะไร? เจาะลึกยุทธศาสตร์ผลักดัน SMEs, Entrepreneur และ Startup ไทยให้โตไปกับพื้นที่ ‘ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ’”

 1. โครงการนี้น่ากลัวมาก เพราะพี่จีนจะเข้ามาลุยตลอดได้เต็มตัว และมาแบบถือไพ่ได้เปรียบกว่าคู่แข่งเยอะ

 2. May I just say what a relief to find someone who really understands what they are discussing on the web. You certainly realize how to bring a problem to light and make it important. More people should read this and understand this side of the story. I was surprised that you aren’t more popular since you definitely possess the gift.

 3. viagra cialis price comparison
  cost of levitra vs cialis vs viagra
  viagra without a doctor prescription safety glasses

 4. viagra commercial model may 2015
  youtube viagra commercial 2015 date night
  how much does viagra cost in usa

 5. viagra other medical uses
  viagra cialis levitra generic
  nombre generico del viagra peru

 6. viagra nГЈo precisa de receita mГ©dica
  viagra side effects headache cure
  purchase viagra and cialis

 7. pfizer viagra coupons samples
  generic viagra 100mg sildenafil
  how much does generic viagra cost at walmart

 8. Hello! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting
  a new initiative in a community in the same niche. Your
  blog provided us beneficial information to work on. You have done a marvellous job!

 9. Hi there to every body, it’s my first pay a visit of this website; this webpage consists of awesome and really excellent
  material for readers.

 10. viagra ad slogan
  viagra mail order usa
  viagra commercial actress december 2014

 11. lady in viagra commercial 2016
  viagra prices in usa
  viagra cialis cost comparisons

 12. Undeniably believe that which you said. Your favorite reason appeared to be on the net the simplest thing to
  be aware of. I say to you, I certainly get annoyed while people think
  about worries that they just don’t know about. You managed to hit the nail upon the top as well
  as defined out the whole thing without having side-effects
  , people could take a signal. Will probably be back to get more.
  Thanks

 13. maximum safe dose of viagra
  viagra side effects how long do they last
  viagra coupon cvs

 14. Hi would you mind stating which blog platform you’re working with? I’m planning to start my own blog soon but I’m having a tough time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique. P.S My apologies for getting off-topic but I had to ask!

 15. brand viagra 50mg online
  viagra side effects skin rash
  youtube viagra commercial 2015 actress blue dress brunettes

 16. May I simply just say what a relief to uncover someone who truly
  understands what they’re discussing online. You actually realize how to bring a problem to light
  and make it important. More and more people ought to read this and understand this side of the story.
  It’s surprising you are not more popular since you surely have the gift.

 17. Hola! I’ve been reading your web site for some time now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Dallas Texas! Just wanted to tell you keep up the good work!

 18. Hi, i think that i saw you visited my site so i came to go back the choose?.I am
  trying to to find things to enhance my web site!I suppose its good enough to
  make use of some of your concepts!!

 19. When I originally left a comment I seem to have clicked
  the -Notify me when new comments are added- checkbox and from
  now on whenever a comment is added I get 4 emails with
  the same comment. Is there an easy method you are able to remove
  me from that service? Many thanks!

 20. This is the perfect blog for everyone who would like to
  understand this topic. You realize so much its almost tough to argue with you (not that I actually would want to…HaHa).
  You certainly put a fresh spin on a subject that’s been written about for
  many years. Wonderful stuff, just excellent!

 21. I do accept as true with all of the ideas you have presented for your post.
  They’re very convincing and can definitely work. Still, the posts
  are very brief for newbies. May just you please lengthen them a little from subsequent time?
  Thanks for the post.

 22. viagra and cialis dosage and costs
  can i take viagra twice in a day
  names for generic viagra funny

 23. viagra without a doctor prescription by phone number
  viagra precisa de receita 2014
  viagra prices walmart canada

 24. costco prescription prices viagra
  effectiveness of cialis vs viagra vs levitra
  viagra tablet uses in hindi